ജനവരി 2021 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ് മൂന്ന് പണ്ഡിതർ അധ്യാപനം നടത്തുന്നു. 30 മാസം കൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസം Zoom ൽ കൂടി ലൈവായും തുടർന്ന് Youtube ൽ കൂടിയും ക്ലാസ്സിൽ പ്രായഭേദമന്യേ പങ്കെടുക്കാം.

Click this youtube channel and subscribe for live classes/updates.

This is the recorded audio version of the Zoom classes to hear in convenient time.  

Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5
Episode 6 Episode 7 Episode 8 Episode 9 Episode 10
Episode 11 Episode 12 Episode 13 Episode 14 Episode 15
Episode 16 Episode 17 Episode 18 Episode 19 Episode 20
Episode 21 Episode 22 Episode 23 Episode 24 Episode 25
Episode 26 Episode 27 Episode 28 Episode 29 Episode 30
Episode 31 Episode 32 Episode 33 Episode 34 Episode 35
Episode 36 Episode 37 Episode 38 Episode 39  

If anybody require the audio classes in whatsapp contact +971554159475

Aayath Darse Qur'an

പ്രിയരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.

അല്ലാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ആയാത്ത്- ദർസെഖുർആൻ (ഖുർആൻ ആശയപഠനം) എന്ന ഈ മഹത്തായ സംരംഭം തുടങ്ങാനും നിരവധി പേർക്ക് ഇതിൽ *പങ്കാളികളാകാനും അവസരം ലഭിച്ചു - അൽഹംദുലില്ലാഹ്.

ആയാത്ത്- ദർസെഖുർആനിലേക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോ ചാർജ് അടക്കേണ്ടത് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്കാണ്
പ്ലാറ്റ്ഫോം ചാർജ് അയക്കാനുള്ള നമ്പർ


Google Pay: 8281802273

Account Details:

BANK : STATE BANK OF INDIA
Acc. No: 67385397635
NAME: MUHSINA VT
IFSC: SBIN0070635
Branch vengara⏩ *50 രൂപയാണ് (24 ക്ലാസ് ) ഒരു മാസത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചാർജ്

⏩30 മാസത്തേക്കുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ചാർജ് 1500 രൂപയാണ് . ഒന്നിച്ചോ തവണകളായോ അടക്കാം.

⏩ ഫീസ് നൽകാൻ കഴിയാത്തവർക്കും ചേരാം.


കോഡിനേറ്റർ
8907226522
Life Care Education Academy Malappuram

താഴെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഖുർആൻ 30 ജുസ്അ് 30 വീഡിയോവിൽ  (recorded in 2019 Ramadhan) മലയാളത്തിൽ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം.